Technische commissie

Beschrijving

Algemeen

De Technische Commissie is aanspreekpunt voetbaltechnische zaken voor spelers, staf, trainers en bestuur. Het handelt in opdracht van het bestuur en heeft mandaat in de uitvoering van haar taken. De TC is verantwoording schuldig aan het bestuur. De TC bestaat uit een afvaardiging van de jeugd, van de senioren en het bestuurslid Beleids- en Technische Zaken.

Doelstelling

 • Opleiden en ontwikkelen naar kwalitatief goede voetballers (van jeugd tot senioren)
 • Aanstellen van goed opgeleide (gediplomeerde) trainers
 • Streven naar een zo hoog mogelijk niveau van de jeugdafdeling
 • Niet-selectiespelers op een zo aangenaam mogelijke manier laten voetballen op recreatief niveau
 • Verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren

Taken

 • Opstellen en uitvoeren van het technisch beleid
 • Beleid presenteren aan bestuur
 • Toetst of beleid inzake voetbaltechnische zaken wordt nageleefd
 • Technische beleidsvoorstellen doen aan het Bestuur
 • Op de hoogte blijven van het functioneren van trainers en leiders
 • Actieve houding bij aantrekken trainers en leiders
 • Stelt per seizoen een voorlopige begroting op en overlegd deze ter goedkeuring aan het bestuur.
 • Overleg met spelersraad
 • Evaluatie (jaarlijks) eigen functioneren
 • Communiceren taken en werkwijze TC binnen de vereniging (o.a. Website)
 • Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
 • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.
 • Bewaakt de uitvoering van de trainingsprogramma’s door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
 • Overlegt regelmatig met (hoofd)trainer(s)
 • Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
 • Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met wedstrijdsecretaris.
 • Verantwoordelijk (in overleg met bestuur) voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
 • Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.
 • Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdteams.

Vergaderfrequentie

minimaal 1 x per 6 weken

Verslaglegging

Vergaderingen worden genotuleerd en gedeeld met het bestuur.

Leden

Fred Brookman
Technische Commissie Jeugd O7 t/m O12
Matthijs Pruim
Technische Commissie Jeugd O13 t/m O15
Emile Hartman
Technische Commissie Jeugd O13 t/m O15
Niels Boorsma
Technische Commissie Jeugd O13 t/m O15
Peter Hamming
Technische Commissie Senioren (prestatie)
Paul van der Klei
Technische Commissie Senioren (standaard)
Remco Niestijl
Technische Commissie Dames / Meisjes